Interview: Bernhard Hennen

Chicklit-recensenten Tamara de Zeeuw en Karin Walta mochten op de Elf Fantasy Fair de Duitse fantasy-auteur Bernhard Hennen, vooral bekend door zijn Elven-boeken, interviewen. Lees hier snel over de bekende schrijver.

1.  Wanneer begon je met schrijven en waarom fantasy?

Ik ben opgegroeid in een familie waar vooral de klassieken werden gelezen, mijn vader liet mij bijvoorbeeld Homerus lezen. Ik ben opgegroeid met veel verhalen en ik begon al snel met mijn eigen kleine verhalen te schrijven. Drieëntwintig jaar geleden begon ik met het schrijven van mijn eerste boek en sindsdien ben ik niet meer opgehouden. De reden dat ik begon met fantasy schrijven is dat ik voor het eerst in aanraking kwam met het werk van Tolkien. Mijn gymleraar gaf mij The Lord of the Rings, en omdat ik niet erg goed was in sport zei hij: ‘Ik denk dat je beter bent in 1000 pagina’s lezen dan 1000 meter rennen.’ Zo ontstond mijn belangstelling voor fantasy.

2. Je wordt gezien als een van de beste Duitse fantasy-auteurs, hoe voel je je daarbij?

In Duitsland zijn er drie grote fantasy-auteurs: Markus Heitsz, Kai Meyer en ik. Het is een eer om gezien te worden als een van de beste fantasy-auteurs. Mijn vader maakte altijd grapjes over dat hij teleurgesteld in mij was omdat ik fantasy schreef in plaats van meer klassieke verhalen. Maar hij is er inmiddels trots op dat hij kan zeggen dat zijn zoon een succesvolle fantasy-auteur is. Dat zegt hij echter niet rechtstreeks tegen mij, haha.

3. Weet je nog wat het eerste verhaal was dat je ooit schreef?

Dat ligt eraan hoe je het begrip verhaal definieert. Ik ben ook journalist geweest en heb heel veel artikelen geschreven. Ik begon met fictie schrijven voor verhalen voor rollenspellen.

4. Wil je ook nog iets schrijven buiten het fantasy-genre?

Ja! Ik heb een paar historische roman geschreven, ik ben een historicus en archeoloog van beroep, maar om een bepaalde reden worden mijn andere boeken niet zo populair als mijn fantasy-boeken. Ik word niet serieus genomen in het historische genre, ‘o, hij is die man van de Elven’, zeggen ze dan. Mijn uitgever wilde graag dat ik verder ging met de Elven-serie omdat die zo populair waren. Maar ik wil ook zeker nog andere verhalen schrijven, zoals mijn boek Alica en de duistere koningin.

5. Welk boek heeft het meeste invloed gehad op je leven?

Dat is een moeilijke vraag omdat ik niet specifiek een boek kan aanwijzen dat alles heeft beïnvloed. Ik ben een fervent lezer en ik lees verschillende genres, die allemaal mijn werk en leven beïnvloeden.

6. Wat maakt een verhaal goed?

Het verhaal moet de lezer al vanaf pagina één pakken en er moet een diepere laag zijn. Niet alle lezers zullen direct de diepere laag begrijpen of opmerken, maar als zij de uitleg erover horen dan herkennen ze het en begrijpen ze het verhaal beter. Een diepere laag maakt het verhaal spannend en waardevol.

7. Waar haal je inspiratie vandaan? Doe je veel onderzoek?

Ik heb veel gereisd, omdat ik op jonge leeftijd de diagnose van een chronische ziekte kreeg. Dokters vertelden dat ik waarschijnlijk niet heel lang te leven had en toen besloot ik te reizen. Ik ben naar gevaarlijke plekken geweest, zoals Libanon en Ecuador, waar ik veel interessante mensen heb ontmoet. Gevaarlijke mensen, sommige zouden ze terroristen noemen, maar zij noemden zichzelf vrijheidsstrijders. Die reizen en ontmoetingen met mensen vormen een grote inspiratie. Het thema van de gevallen held en het thema van zich volledig inzitten voor een bepaalde zaak, komt veel terug in mijn boeken. Naast het reizen raak ik geïnspireerd door de andere boeken die ik lees, bezoek ik veel middeleeuwse markten en ben ik zelfs zwaardvechtlessen gaan volgen. Vooral om mijn zwaardvecht scènes in de boeken meer realistischer te maken. Ik hou erg van zwaardvechten en ik geef vandaag ook een demonstratie in slimme zwaardvechttrucjes op de Elf Fantasy Fair.

8. Ben je geïnspireerd door Tolkien?

Elke fantasy-auteur is geïnspireerd door Tolkien, bij hem begon het allemaal. Je kan niet om Tolkien heen als je fantasy schrijft. Ik ben zeker geïnspireerd door hem maar ik heb niet de intentie om zijn stijl of verhaal na te bootsen.

9. Wat vind je van de vergelijking tussen de personages Farodin en Nuramon met Elrond en Legolas van Tolkien?

Ik vind niet dat je ze echt met elkaar kan vergelijken. De elven van Tolkien waren nooit in mijn gedachten toen ik mijn eigen personages verzon. Lezers zullen altijd vergelijkingen vinden met andere fantasy-boeken, ik kreeg nu ook veel vergelijkingen met Game of Thrones. Tolkien heeft veel namen gehaald uit de Edda, zoals Gandalf en andere namen voor de elven. Die namen kunnen dus niet meer gebruikt worden, omdat mensen dan gaan zeggen dat jij ze van Tolkien hebt gestolen. Terwijl ook Tolkien dus al bestaande namen uit andere verhalen leende.

10. Met welke protagonist waar je tot nu toe over geschreven hebt identificeer je jezelf het meest?

Ik identificeer mijzelf het meest met Ollowain en de elven koningin Emerelle. Ollewe heeft geen grote rol in het eerste boek maar is een tragisch figuur. De elf koningin Emerelle heeft een interessante geschiedenis waar ik veel van mezelf in terug vind. Deze geschiedenis zal in het laatste boek onthult worden.

11. Waarom heb je voor elfen als de hoofdrolspelers gekozen en niet voor andere fantasy figuren? (Behalve Alica)

Het is toevallig zo gelopen. Toen de Lord of the Rings films uit kwamen, werden de boeken over de Orcs gepubliceerd. Markus Heitz volgde daarop met de Dwergen en de Elfen waren een soort van 'over'. Ik begon met het schrijven van een boek over ze, maar de uitgeverij was in het begin niet zo blij met mijn verhaal. Het was niet het soort verhaal dat ze wilden hebben. Ze besloten het toch te publiceren maar in beperkte oplage. Het bleek een enorm succes te zijn en ze wilden meer en dus schreef ik meer.

12. Was het altijd jou intentie om een hele boekserie over elfen te schrijven?

Nee dat was het niet, het was dat mijn uitgeverij die graag meer boeken wilde na het grote succes van het eerste Elfen boek. Ik sta nu vooral bekend als de 'Elf man', maar ik wil heel graag meer verhalen schrijven over andere fantasy figuren. Volgend jaar zal mijn laatste Elfen boek gepubliceerd worden en daarna zal ik verder gaan met andere verhalen.

13. Waarom besloot je Alice en de duistere Koningin te schrijven? En zou je overwegen om zoiets weer te schrijven?

In Duitsland hebben we een groot genre van volksverhalen en als een historicus vind ik deze zeer interessant en fascinerend. Dat is waarom ik Alica besloot te schrijven en ik wil zeker verder in dit genre.

14. Krijg je veel reacties van je lezers?

Ik ontvang zoveel e-mails en brieven dat ik niet op alles kan reageren. Maar ik geef veel boek lezingen en signeersessies en ik probeer daar alle tijd voor mijn lezers te nemen. Soms tegen de zin van de boekenwinkel, maar ik wil dat al mijn lezers met mij kunnen praten over de boeken. Ik hecht veel waarde aan hun mening en soms verwerk ik hun wensen zelfs in mijn verhalen.

15. Zou je bereid zijn om je boeken te laten verfilmen aangezien ze zo populair zijn?

Ik zou het alleen overwegen als het minstens net zo goed of beter is dan Peter Jacksons LOTR en Game of Thrones. Ik wil niet zoiets als 'Xena the Warrior Princess' waarvan de productie niet geweldig is. Het zou mijn boeken geen recht doen. Ook daarom zou ik het liever in een tv-serie laten maken dan in een film omdat je mijn boeken niet in een film van twee tot drie uur kan stoppen.

16. Waar werk je nu aan en wat zijn je toekomstige projecten?

Op het moment werk ik aan mijn laatste Elfenboek, deze zal gaan over de jongere jaren van de koningin Emerelle en wat er met haar gebeurde toen ze jong was. Mijn toekomstige project is een twaalfdelige boekenserie met fantasy auteur James A. Sullivan, die ook met mij werkte aan de Elfen boeken. Ik kan nog niet teveel loslaten over deze serie maar het gaat geweldig worden!

17. Wat is je favoriete film en tv show?

Ik kijk een heleboel films en tv shows. Uiteraard kijk ik Game of Thrones maar ik wacht tot de serie op blue-ray verschijnt zodat ik het kan binge watchen. Ik vond Breaking Bad en Dexter erg leuk en op het moment kijk ik Outlander met mijn kinderen. Zij vinden de vecht scenes erg leuk maar de seks scenes zijn toch wel enigszins beschamend om met je vader te kijken, haha.

18. Wat vind je van de Elf Fantasy Fair en ben je hier eerder geweest?

Ja, ik ben er eerder geweest! Een paar jaar geleden en ik vond het geweldig. Er is niks vergelijkbaars in Duitsland en het is fantastisch!

 

The original interview

 

1. When did you start writing and why fantasy?

I've grown up in a very classical family where my dad made me read Homer. I've therefore grown up with stories and I started to write my own little stories. Twenty-three years ago I started writing my first ever serious book and I haven't stopped writing ever since. The reason I started writing fantasy was my first ever encounter with Tolkien. My gym teacher gave me The Lord of the Rings, since I wasn't very good at sports he said: “I think you're better in reading a 1.000 pages then running a 1.000 meters.” That's where the fantasy all started.

2. You're considered one of the best German fantasy authors, how do you feel about that?

In Germany there are three big fantasy authors, Markus Heitz, Kai Meyer and me. It's an honor to be considered one of the best German fantasy writers. My dad always joked that he was disappointed I wrote fantasy and not more classical stories. But he is proud to say his son is a successful fantasy author. Not to me though, haha.

3. Do you remember the first story you ever wrote?

It depends on how you define story. I've been a journalist and wrote lots of articles but my first ever fiction was a story for a role playing game.

4. Do you ever want to do anything besides the fantasy genre?

Yes! I've written some historical novels since I'm a historian and archaeologist by profession, but for some reason they aren't becoming as popular as my fantasy books.  I'm not taken serious in the historic field, “o, he's the guy from the Elves” they say. My publishers wanted me to continue writing on the Elves since it was becoming so popular. But I do want to write other stories like my book ‘Alicia and the dark queen’.

5. What books have most influenced your life?

That's a very difficult question since I don't have one particular book that influenced everything. I am a mass reader and read lots of different genres, which all influence my work and my life.

6. What do you think makes a good story?

The story needs to take the reader in from page one and there needs to be a deeper level to the story. Not all readers will see that second level, but when they hear about it they often recognize it and can relate to it. It makes the story more exciting and valuable.

7. Where do you get your inspiration from and do you do a lot of research?

I traveled a lot, because of a chronic disease doctors told me I didn't had to live that long. I've been to rough places like Lebanon and Ecuador, where I've encountered lots of interesting people. Dangerous people, some call them terrorist but they call themselves freedom fighters, and that has been a big inspiration for my books. The theme of fallen hero, to do everything for what they believe in, is a recurring theme. Besides the travel I get inspired by other books I read, I visit medieval markets and even picked up sword fighting. Just to be sure my sword fighting scenes were realistic, I really enjoyed it and now I'm even giving a demonstration on dirty sword fighting tricks on the Elf Fantasy Fair.

8. Are you inspired in anyway by Tolkien?

Every fantasy author has to be inspired by Tolkien, it all started with him. You can't get around Tolkien when writing fantasy. I'm touched and inspired by him but I never had the intention to replicate his style and story.

9. What do you think of the comparison between the two main elf characters Farodin and Nuramon and Elrond and Legolas of Tolkien?

I don't think you can really compare them. The elves from Tolkien have never been in the back of my mind while creating my own characters. Readers will always find comparisons with other fantasy stories, I even get comparisons now with Game of Thrones. Tolkien has taken names from the Edda, like Gandalf and other elf names, they can't be used anymore or people will say you stole them from Tolkien. While it was Tolkien who used already existing names from a different story.

10. Out of the protagonists you've written about so far, which one do you feel you relate to the most?

I relate the most to Ollowain and the elf queen Emerelle. Ollewe doesn't have a big role in the first book but he is a tragic figure. The Elf queen Emerelle has an interesting history in which I find a lot of myself. This will be revealed in the last Elf book.

11. Why elves as the main characters and not other fantasy figures? (Except for Alica)

It sort of just happened. With the Lord of the Rings movies out, there came the books about the Orcs. Markus Heitz followed with the Dwarfs and the Elves were sort of left. I started writing a book about them, the publishers weren't that happy with it in the beginning because it wasn't the sort of story they wanted. They decided to publish it anyway, they kept it small but it became an instant success. They wanted more and I wrote more.

12. Was it always your intention to create a whole book series evolving around elves?

No it wasn't, it was because of my publishers who wanted more after the big success of the first Elf books. I'm known now as the 'Elf guy', but I really do want to write more stories about other fantasy figures. Next year the last Elf book will be published and after that I will go on with different stories.

13. Why did you decide to write Alica and the Dark Queen? And would you consider writhing something like that again?

In Germany we have a big genre of folktales and as a historian I find those really interesting and fascinating. That's why I decided to write Alica and I certainly want to continue in the genre to write stories.

14. Do you hear from your readers a lot?

I get so many e-mails and letters, I can't respond to them all. But I do a lot of book lectures and signing and I will take time for all my readers. Sometimes against the will of the bookshop, but I want all my readers to have the possibility to talk to me about the books. I value their opinion a lot and sometimes even process their wishes into my stories.

15. Would you be willing to let your books be turned into movies or a TV-show since they are so popular?

I would only consider it if it can live up to Peter Jacksons LOTR and Game of Thrones. I don't want anything like 'Xena the warrior princess', the production is a bit shabby. It wouldn't do my books justice. Therefore I would want it to be a TV-serie over a movie since you can't put my books into a 2 or 3 hour movie.

16. What are you currently working on and what are your future projects?

I'm currently working on my last book of the Elves, it will be about the younger years of Queen Emerelle, what happened to her when she was young. My future project is a twelve-part book series with fantasy author James A. Sullivan, who also worked with me on the Elf books. I can't say too much about these books but it's going to be amazing!

17. What is your favorite movie and TV show?

I watch a lot of movies and shows. Of course I watch Game of Thrones but I wait till the blue-ray is out so I can binge watch them. I liked Breaking Bad, Dexter and I'm currently watching Outlander with my children. They enjoy the fighting scenes a lot but the sex scenes are a bit embarrassing for them to watch with their dad, haha.

18. What do you think of the Elf Fantasy Fair and have you been here before?

Yes I have! A few years ago, I love it. There is nothing like this in Germany, it's fantastic!

Nieuwste artikelen

  • Koffers vol liefde - Marli Elisa

  • De affaire - Yvonne Doorduyn

  • De roep van de raaf - Mercy Ngeno

  • Boze zomer - Jan-Willem Anker

  • Op zoek naar roem - Soman Chainani

Gerelateerde artikelen

  • 10 interviews van Chicklit.nl die je wilt lezen

  • In gesprek met Myrthe van der Meer

  • Moeder-dochter interview met Betty en Mahtob Mahmoody

  • In gesprek met Mel Wallis de Vries

  • Joss Stirling over Soulmates

Zoek in artikelen